អំពីបញ្ជរពិគ្រោះនិងទំនាក់ទំនងសម្រាប់ធនធានមនុស្សគាំទ្រវិស័យកសិកម្មជាជនបរទេស

ទាក់ទងនឹងបញ្ជរពិគ្រោះសម្រាប់ធនធានមនុស្សគាំទ្រវិស័យកសិកម្មជាជនបរទេសទាំងអស់គ្នា និយោជកនីមួយៗគួរតែបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងទៅកាន់បញ្ជរពិគ្រោះដែលនិយោជកបានបង្កើតឡើង ដូច្នេះ ដំបូង សូមអ្នកធ្វើការទំនាក់ទំនាក់ទៅកាន់ទីនោះដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ផ្សេងៗ។

ករណីអ្នកចង់ពិគ្រោះនៅបញ្ជរដែលបង្កើតឡើងដោយស្ថាប័នក្រៅពីនិយោជករបស់អ្នក សូមអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ជរដូចខាងក្រោមនេះដែលនឹងទទួលការពិគ្រោះរបស់អ្នក។

ទាក់ទងនឹងការគាំពារធនធានមនុស្សគាំទ្រវិស័យកសិកម្មជាជនបរទេស (ការិយាល័យនៃក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងកិច្ចការទទួលធនធានមនុស្សក្នុងលក្ខណៈសមស្របនៅខេត្តអូគីណាវ៉ា)

ផ្នែកកិច្ចការកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៃខេត្តអូគីណាវ៉ា ផ្នែកគាំទ្រការងារគ្រប់គ្រងកសិកម្ម TEL 092-687-7178

(ចន្ទ~សុក្រ (លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាក) ម៉ោង9:00~17:00) អាចប្រើច្រើនភាសា

សម្រាប់អ្នកពិគ្រោះតាមអ៊ីមែល សូមចូលទៅកាន់ទីនេះ

ទាក់ទងនឹងការពិគ្រោះអំពីសិទ្ធិមនុស្ស (ការិយាល័យច្បាប់តំបន់ណាហា)

សិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងទាំងអស់គ្នា TEL 0570-003-110

(ករណីមិនអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើ ដោយសារប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទIPមួយចំនួន សូមទំនាក់ទំនងតាម TEL 098-854-1215)

(ចន្ទ~សុក្រ (លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាក) ម៉ោង8:30~17:15) ជាភាសាជប៉ុន។ 

មានការណែនាំងផ្សេងទៀតសម្រាប់ភាសាបរទេស។

ទាក់ទងនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារ

ការិយាល័យការងារអូគីណាវ៉ា ផ្នែកពិគ្រោះលក្ខណៈរួមទាក់ទងនឹងការងារ TEL 098-868-8008

(ចន្ទ~សុក្រ (លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាក) ម៉ោង9:00~17:00) ជាភាសាជប៉ុន។

មានការណែនាំងផ្សេងទៀតសម្រាប់ភាសាបរទេស។

ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន TEL 03-3466-3311

(ចន្ទ~សុក្រ (លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាក) ម៉ោង9:30~12:00、ម៉ោង14:00~17:00)

អំពីឯកសារបំពេញដើម្បីការសាកសួរតាមអ៊ីមែល

នេះជាបញ្ជរពិគ្រោះតាមរយៈអ៊ីមែលដែលបង្កើតឡើងដោយការិយាល័យនៃក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងកិច្ចការទទួលធនធានមនុស្សក្នុងលក្ខណៈសមស្របនៅខេត្តអូគីណាវ៉ា ដែលទាក់ទងនឹងការគាំពារធនធានមនុស្សគាំទ្រវ័ស័យកសិកម្មជាជនបរទេស។

អាចប្រើភាសាជប៉ុន ឬ ភាសាបរទេសណាមួយក៏បាន។

ការពិគ្រោះតាមរយៈអ៊ីមែលអាចនឹងត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្មានថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតប។

ផ្សេងពីនេះ ក៏មានបញ្ជរពិគ្រោះតាមទូរស័ព្ទផងដែរ ដែលអាចប្រើភាសាបរទេសបាន ដូច្នេះ យើងសូមណែនាំអោយអ្នកធ្វើការពិគ្រោះតាមទូរស័ព្ទវិញ ប្រសិនបើអ្នកមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងម៉ោងដំណើរការបញ្ជរ។