អំពីទេសចរណ៍នៅខេត្តអូគីណាវ៉ា

ខេត្តអូគីណាវ៉ាគឺជាតំបន់រមនីយដ្ឋានទេសចរណ៍ដ៏ពេញនិយមមួយ មិនត្រឹមតែនៅប្រទេសជប៉ុនប៉ុណ្ណោះទេ គឺនៅក្នុងអាស៊ីបូព៌ាផងដែរ ហើយខេត្តនេះរួមមានទីកន្លែងទេសចរណ៍ល្បីៗជាច្រើននៅទីនោះ។

អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាធនធានមនុស្សគាំទ្រវិស័យកសិកម្មជាជនបរទេសក៏អាចទៅកំសាន្តនៅតំបន់ទេសចរណ៍នានានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកផងដែរ ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗផ្សេងទៀតក្រៅអំពីការងារកសិកម្មនៅខេត្តអូគីណាវ៉ា។

ការទទួលបានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាក៏អាចផ្ដល់ឥទ្ធិពលល្អដល់ការធ្វើការងារនៅតំបន់ដែលអ្នកមិនទាន់ទម្លាប់ផងដែរ។

តំណភ្ជាប់ទៅព័ត៌មានទាក់ទងនឹងទេសចរណ៍

・អូគីណាវ៉ា ម៉ុណុហ្កាតារី គេហទំព័រផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីទេសចរណ៍នៅខេត្តអូគីណាវ៉ា https://www.okinawastory.jp/
(ភាសាជប៉ុន អង់គ្លេស ចិន ។ល។)

・VISIT OKINAWA JAPAN
https://www.visitokinawa.jp/
(ភាសាជប៉ុន អង់គ្លេស ចិន ។ល។)