Bộ phận tư vấn, liên lạc dành cho lao động hỗ trợ nông nghiệp người nước ngoài

Nếu chủ lao động có thiết lập các bộ phận tư vấn, liên lạc dành cho lao động hỗ trợ nông nghiệp người nước ngoài thì hãy tới đó trước tiên.
Nếu như muốn xin tư vấn từ người khác ngoài người chủ lao động thì hãy đến các địa điểm sau đây:

 • Bảo vệ lao động hỗ trợ nông nghiệp người nước ngoài (Ban thư ký Hội quản lý lao động hỗ trợ nông nghiệp người nước ngoài tỉnh Okinawa)
  Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Okinawa, Bộ phận Hỗ trợ Nuôi trồng Điện thoại 092-687-7178
  (Làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (trừ ngày lễ), 9:00 đến 17:00) có hỗ trợ tiếng nước ngoài
  Nhấn vào đây nếu bạn muốn xin tư vấn qua e-mail
 • Tư vấn về nhân quyền (Sở tư pháp khu vực Naha)
  Nhân quyền số 110 Điện thoại 0570-003-110
  (Nếu bạn không thể sử dụng IP điện thoại thông thường, v.v. Hãy gọi số 098-854-1215)
  (Làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (trừ ngày lễ), 8: 30-17: 15) Ngôn ngữ tiếng Nhật. Ngoại ngữ sẽ được xử lý riêng
 • Tư cách cư trú, thủ tục xuất nhập cảnh
  Trung tâm thông tin tổng hợp dành cho cư dân nước ngoài Điện thoại 0570-013-904
  (Nếu bạn không thể sử dụng IP điện thoại thông thường, v.v… Hãy gọi số 03-5796-7112)
  (Làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (trừ ngày lễ), 8: 30-17: 15) Hỗ trợ tiếng nước ngoài
 • Về điều kiện làm việc
  Văn phòng Lao động Okinawa Bộ phận tư vấn lao động tổng hợp Điện thoại 098-868-8008
  (Làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (trừ ngày lễ), 9:00 đến 17:00) Ngôn ngữ tiếng Nhật. Ngoại ngữ sẽ được xử lý riêng

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Điện thoại 03-3466-3311
(Làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (trừ ngày lễ), 9:30 đến 12:00, 14:00 đến 17:00)

Form xin tư vấn bằng email

Đây là một bộ phận tư vấn qua email được thành lập bởi Ban thư ký Hội đồng quản lý lao động hỗ trợ nông nghiệp người nước ngoài tỉnh Okinawa liên quan đến việc bảo vệ nhân viên hỗ trợ nông nghiệp người nước ngoài.
Cả tiếng Nhật và tiếng nước ngoài đều được hỗ trợ.
Tư vấn qua email có thể mất nhiều ngày để trả lời.
Chúng tôi cũng đã thiết lập một bộ phận tư vấn trên điện thoại có hỗ trợ ngoại ngữ, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo qua điện thoại sẽ thuận tiện hơn.