Du học sinh người nước ngoài tại Okinawa

Tại thời điểm tháng 6 năm 2018, có 16.364 người nước ngoài đang sinh sống tại Okinawa.
Nếu chia theo quốc tịch thì nước có số công dân du học tại Okinawa đông nhất là Mỹ với 2.517 người, tiếp theo sau đó là Trung Quốc với 2.453 người

Lao động người nước ngoài sống tại Okinawa

Tại thời điểm tháng 10 năm 2018, số lượng người nước ngoài làm việc tại Okinawa là 8.138 người, tăng 3 lần trong 5 năm qua. Số lao động nước ngoài làm về nông nghiệp là 256 người, và đang có xu hướng tăng. Nếu chia theo quốc tịch thì nước có số công dân làm việc tại Okinawa đông nhất là Nepal với 1.998 người, tiếp theo sau đó là Việt Nam với 1.186 người
Số lượng lao động người Việt tăng 8 lần trong 5 năm qua.